Regulamin

Regulamin edycji siómej (2023)

1. Organizatorzy

a) Organizatorami konkursu są:

studenci Produkcji Form Audiowizualnych Uniwersytetu Gdańskiego pod opieką dr Piotra Kurpiewskiego;

Uniwersytet Gdański – Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej;

Centrum Filmowe Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy;

nazywani dalej organizatorami.

b) Siedziba organizatorów:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, p. 4.52

Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatorów oraz na oficjalnej stronie internetowej konkursu: refleksja.ug.edu.pl

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest:

propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, kultury filmowej i aktywnej działalności w tym polu, jako twórczej formy wyrazu i komunikacji międzyludzkiej;

skłanianie uczestników wydarzenia do refleksji nad sobą, innymi ludźmi i czasami, w których żyją; poprzez gromadzenie prac konkursowych tworzenie „kroniki pokolenia”;

zachęcanie do dyskusji o aktualnej kondycji i przyszłości sztuki, przede wszystkim filmowej, ale nie tylko, o nowych możliwościach technicznych i poszukiwaniu oryginalnych środków wyrazu;

propagowanie wszechstronnego rozwoju, stwarzanie przestrzeni na dialog pomiędzy studentami a wykładowcami, atmosfery wzajemnego zrozumienia i chęci wspólnej intelektualno-twórczej zabawy;

zachęcanie do samodzielnego podejmowania inicjatyw tego typu;

stwarzanie młodym twórcom możliwości zaistnienia w świecie artystycznym, poznania się nawzajem; umożliwianie nawiązania przyszłej profesjonalnej współpracy;

promocja polskich studiów filmowych, w szczególności kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej oraz całego Uniwersytetu Gdańskiego;

promocja miasta (poprzez promowanie lokalnych talentów).

3. Uczestnicy

Uczestnikiem zostać może każda osoba, która zechce przygotować pracę spełniającą warunki konkursu i zgłosi ją w wyznaczonym terminie.

4. Warunki

a) temat:

Film powinien pokazywać spojrzenie jego twórcy na rzeczywistość i szeroko pojmowaną relację autora ze społeczeństwem, środowiskiem lub wolnością osobistą/kulturową.

b) wymagania techniczne:

dla prac audiowizualnych: format mp4 i mov, czas trwania 56-68”, jeśli prędkość odtwarzania będzie przekraczała 24 klatki na sekundę, zostanie ona zmniejszona do tej wartości (ograniczenie projektora kinowego). Autor może zgłosić jedną pracę audiowizualną;

dla prac społecznościowych (TikTok): czas trwania 30-60’’; oznaczenie filmu konkursowego na TikToku hasztagiem #festiwalrefleksja oraz oznaczenie festiwalu za pomocą wzmianki @refleksja_2022; uwaga! profil nie może być prywatny i musi umożliwiać pobieranie filmów. Autor może zgłosić nie więcej niż dwie prace społecznościowe.

c) warunki ogólne:

Pracę należy przesłać pomiędzy datą ogłoszenia przyjmowania zgłoszeń a terminem ostatecznym, podanymi na stronie internetowej refleksja.ug.edu.pl, używając formularza zamieszczonego na stronie, opatrując zgłoszenie swoimi danymi osobowymi i kontaktowymi.

Jeżeli uczestnik postanowi w swojej pracy wykorzystać cudze materiały (np.: muzykę), musi upewnić się we własnym zakresie, że robi to legalnie. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w pracy konkursowej w całości obciąża jej autora (uczestnika).

Dany film można zgłosić tylko raz – nie dopuszczamy możliwości wysyłania kilku wersji tego samego filmu. Film może mieć kilku współautorów, jednak musi mieć jednego autora głównego (ograniczenie puli nagród).

Film nie może być wcześniej wyświetlany podczas poprzednich edycji Konkursu Filmów Jednominutowych Refleks;ja oraz Festiwalu Filmów Nowomedialnych „Cinerama Fest”.

Poprzez przesłanie zgłoszenia, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.

Prace nie spełniające któregokolwiek z powyższych warunków mogą nie zostać dopuszczone do udziału w konkursie. Oprócz tego, w przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy mają prawo do przeprowadzenia selekcji.

5. Finał konkursu oraz nagrody

Termin nadsyłania prac: 23:59, 07.05.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na gali rozdania nagród, która odbędzie się 12 maja 2023 roku. Oceniać je będzie jury, złożone z wykładowców z Zakładu Filmu i Mediów UG, wykładających na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej i/lub Produkcji form audiowizualnych oraz innych specjalistów w dziedzinie filmu, których nazwiska zostaną podane przez organizatorów na stronie refleksja.ug.edu.pl do dnia gali.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieujawniania dokładnej ilości ani postaci nagród przed dniem ich rozdania.

Nieobecni na gali, zostaną powiadomieni o ewentualnym zwycięstwie drogą mailową – nagrody będą wówczas do odbioru osobistego w siedzibie organizatorów lub na prośbę zwycięzcy zostaną wysłane pocztą na wskazany przez niego adres.

6. Postanowienia dodatkowe

Organizatorzy nie zwracają uczestnikom żadnych kosztów związanych z udziałem w konkursie. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publiczne wyświetlenie pracy podczas gali rozdania nagród.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac (także tych nienagrodzonych) w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, które mogą objąć:

nieodpłatne wprowadzenie do obrotu zwielokrotnionych prac lub ich fragmentów w dowolnej formie, m.in. w postaci wydruku lub zapisu na nośnikach elektronicznych;

wprowadzenie prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publiczne udostępnianie ich w taki sposób, by każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w Internecie);

używanie całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatorów, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).

Autorowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego pracy przez organizatorów, w w/w celach, na co każdy uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do konkursu.

7. Postanowienia końcowe

Organizatorzy uprawnieni są do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Organizatorzy mogą w każdym terminie unieważnić konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów na potrzeby konkursu. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

Uczestnik zobowiązuje się do przekazywania organizatorom wszelkich niezbędnych informacji – np. odpowiedzi na pytania potrzebne do zapowiedzi jego pracy podczas gali, które otrzyma drogą mailową po przesłaniu zgłoszenia. W przypadku braku kontaktu z uczestnikiem, organizatorzy mogą nie dopuścić go do udziału w konkursie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).